Quản lý phiên bản Node.js

Mình dùng NVM để cài đặt Node.js và có thể chọn được version cần dùng.

Cài đặt

wget -qO- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.38.0/install.sh | bash

export NVM_DIR="$([ -z "${XDG_CONFIG_HOME-}" ] && printf %s "${HOME}/.nvm" || printf %s "${XDG_CONFIG_HOME}/nvm")"
[ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh" # This loads nvm

Show danh sách các phiên bản Node.js lts

nvm ls-remote --lts
...
    v12.21.0  (LTS: Erbium)
    v12.22.0  (LTS: Erbium)
    v12.22.1  (LTS: Erbium)
    v12.22.2  (LTS: Erbium)
    v12.22.3  (LTS: Erbium)
    v12.22.4  (LTS: Erbium)
    v12.22.5  (Latest LTS: Erbium)
    v14.15.0  (LTS: Fermium)
    v14.15.1  (LTS: Fermium)
    v14.15.2  (LTS: Fermium)
    v14.15.3  (LTS: Fermium)
    v14.15.4  (LTS: Fermium)
    v14.15.5  (LTS: Fermium)
    v14.16.0  (LTS: Fermium)
    v14.16.1  (LTS: Fermium)
    v14.17.0  (LTS: Fermium)
    v14.17.1  (LTS: Fermium)
    v14.17.2  (LTS: Fermium)
    v14.17.3  (LTS: Fermium)
    v14.17.4  (LTS: Fermium)
->   v14.17.5  (Latest LTS: Fermium)

Cài đặt Node.js. Npm sẽ đi kèm

nvm install v14.17.5

v14.17.5 is already installed.
Now using node v14.17.5 (npm v6.14.14)

Leave a Reply

Your email address will not be published.