Golang on M1

Lỗi

Failed to launch: could not launch process: can not run under Rosetta, check that the installed build of Go is right for your CPU architecture

Nguyên nhân

Do package dlvdlv-dap sai architecture trên M1.

Khắc phục

  • Kiểm tra phiên bản Golang đã cài đặt đúng chưa bằng cách
go env | grep GOARCH
# GOARCH="arm64"

Nếu phiên bản là arm64 trên M1 là đúng, nếu khác thì cần phải cài đặt lại. Download ở đây https://golang.org/dl/

Tiếp theo mở VSCode, gõ Shift + Command + P tìm "Go: Install/Update Tools", click vào dlvdlv-dap chọn ok để install/update.

Bây giờ mở lại debug (Shift + Command + D) sẽ chạy được như ý muốn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.