Disclaimer – Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Version 1.1

English follows Vietnamese

Tiếng Việt

– Tất cả những điều được nêu trong bài viết là của riêng tôi chứ không phải của bất kỳ nhà tuyển dụng nào.

Đầu tư mang rủi ro nghiêm trọng hãy tham khảo ý kiến cố vấn đầu tư của bạn cho tất cả các quyết định đầu tư.

– Tôi có thể chủ động giao dịch tài sản nêu trong bài viết này.

– Bài viết có thể chứa các liên kết giới thiệu.

English

– All things stated in article are of my own opinion and not of any employer.

Investing carries serious risk and consult your investment advisor for all investment decisions.

– I may actively trade assets stated in this article.

– This post may contains affiliate links.