Đem website vào Kindle dễ dàng bằng Epub Press

Mình phát hiện ra có extension có thể đưa nhiều nội dung website thành ebook và gửi thẳng vào Kindle (chỉ những dòng máy có hỗ trợ nhận ebook bằng email) đó là Epub.press

Epub Press có trên cả Chrome & Firefox. Sau khi tiến hành cài đặt mình thao tác như sau:

– Sau đó vào Epub Press cấu hình format file là .mobi và Delivery Email tương ứng với device trong Amazon

Tiếp theo mở những website mà bạn muốn đọc trên Kindle thành nhiều tabs, sau đó mở Epub Press chọn và Download. Chờ trong vài giây thì hoàn thành.

Bạn mở Kindle đã connect wifi, và kết quả:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *