Category Archives: TIL

Confluent Docker in M1

TL;DR:

 • Vì bản docker build sẵn của Confluent cung cấp chỉ chạy được trên amd64 nên để chạy được mình cần build bản riêng cho arm64.
 • Nếu build lại từ đầu bằng cách lấy base image là arm64 rồi install thì tốn công hơn nên mình mod lại bản build của Confluent. Code trong repo bên dưới.
git clone https://github.com/toanalien/cp-docker-images.git
cd cp-docker-images
git checkout v6.2.0
make build-debian

Sample docker-compose.yaml file

---
version: '2'
services:
 zookeeper:
  image: confluentinc/cp-zookeeper:6.2.0
  hostname: zookeeper
  container_name: zookeeper
  ports:
   - "2181:2181"
  environment:
   ZOOKEEPER_CLIENT_PORT: 2181
   ZOOKEEPER_TICK_TIME: 2000

 broker:
  image: confluentinc/cp-server:6.2.0
  hostname: broker
  container_name: broker
  depends_on:
   - zookeeper
  ports:
   - "9092:9092"
   - "9101:9101"
  environment:
   KAFKA_BROKER_ID: 1
   KAFKA_ZOOKEEPER_CONNECT: 'zookeeper:2181'
   KAFKA_LISTENER_SECURITY_PROTOCOL_MAP: PLAINTEXT:PLAINTEXT,PLAINTEXT_HOST:PLAINTEXT
   KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS: PLAINTEXT://broker:29092,PLAINTEXT_HOST://localhost:9092
   KAFKA_METRIC_REPORTERS: io.confluent.metrics.reporter.ConfluentMetricsReporter
   KAFKA_OFFSETS_TOPIC_REPLICATION_FACTOR: 1
   KAFKA_GROUP_INITIAL_REBALANCE_DELAY_MS: 0
   KAFKA_CONFLUENT_LICENSE_TOPIC_REPLICATION_FACTOR: 1
   KAFKA_CONFLUENT_BALANCER_TOPIC_REPLICATION_FACTOR: 1
   KAFKA_TRANSACTION_STATE_LOG_MIN_ISR: 1
   KAFKA_TRANSACTION_STATE_LOG_REPLICATION_FACTOR: 1
   KAFKA_JMX_PORT: 9101
   KAFKA_JMX_HOSTNAME: localhost
   KAFKA_CONFLUENT_SCHEMA_REGISTRY_URL: http://schema-registry:8081
   CONFLUENT_METRICS_REPORTER_BOOTSTRAP_SERVERS: broker:29092
   CONFLUENT_METRICS_REPORTER_TOPIC_REPLICAS: 1
   CONFLUENT_METRICS_ENABLE: 'true'
   CONFLUENT_SUPPORT_CUSTOMER_ID: 'anonymous'

 schema-registry:
  image: confluentinc/cp-schema-registry:6.2.0
  hostname: schema-registry
  container_name: schema-registry
  depends_on:
   - broker
  ports:
   - "8081:8081"
  environment:
   SCHEMA_REGISTRY_HOST_NAME: schema-registry
   SCHEMA_REGISTRY_KAFKASTORE_BOOTSTRAP_SERVERS: 'broker:29092'
   SCHEMA_REGISTRY_LISTENERS: http://0.0.0.0:8081

 control-center:
  image: confluentinc/cp-enterprise-control-center:6.2.0
  hostname: control-center
  container_name: control-center
  depends_on:
   - broker
   - schema-registry
  ports:
   - "9021:9021"
  environment:
   CONTROL_CENTER_BOOTSTRAP_SERVERS: 'broker:29092'
   CONTROL_CENTER_CONNECT_CONNECT-DEFAULT_CLUSTER: 'connect:8083'
   CONTROL_CENTER_KSQL_KSQLDB1_URL: "http://ksqldb-server:8088"
   CONTROL_CENTER_KSQL_KSQLDB1_ADVERTISED_URL: "http://localhost:8088"
   CONTROL_CENTER_SCHEMA_REGISTRY_URL: "http://schema-registry:8081"
   CONTROL_CENTER_REPLICATION_FACTOR: 1
   CONTROL_CENTER_INTERNAL_TOPICS_PARTITIONS: 1
   CONTROL_CENTER_MONITORING_INTERCEPTOR_TOPIC_PARTITIONS: 1
   CONFLUENT_METRICS_TOPIC_REPLICATION: 1
   PORT: 9021

 rest-proxy:
  image: confluentinc/cp-kafka-rest:6.2.0
  depends_on:
   - broker
   - schema-registry
  ports:
   - 8082:8082
  hostname: rest-proxy
  container_name: rest-proxy
  environment:
   KAFKA_REST_HOST_NAME: rest-proxy
   KAFKA_REST_BOOTSTRAP_SERVERS: 'broker:29092'
   KAFKA_REST_LISTENERS: "http://0.0.0.0:8082"
   KAFKA_REST_SCHEMA_REGISTRY_URL: 'http://schema-registry:8081'

Install OpenCL on Ubuntu

TL;DR:

wget https://registrationcenter-download.intel.com/akdlm/irc_nas/vcp/15532/l_opencl_p_18.1.0.015.tgz
tar -xvzf l_opencl_p_18.1.0.015.tgz
cd l_opencl_p_18.1.0.015/
sudo ./install.sh

References:

 • https://software.intel.com/content/www/us/en/develop/articles/opencl-drivers.html
 • https://github.com/terryky/tflite_cl_app/blob/master/README.md

Install TA-Lib on Google Colab

TL;DR:

!wget http://prdownloads.sourceforge.net/ta-lib/ta-lib-0.4.0-src.tar.gz && tar -xzf ta-lib-0.4.0-src.tar.gz && cd ta-lib/ && ./configure --prefix=/usr && make && sudo make install
!pip install TA-lib

References:

 • http://mrjbq7.github.io/ta-lib/install.html
 • https://github.com/toanalien/toannotes/blob/master/notebook/mastrade.ipynb